Text

English

Officer and Committee

Officer

2019.1.4 - 2019.7

Honorary member
 • AMAGASA, Teruo
 • ASAI, Yasuhiro
 • ETO, Kazuhiro
 • FURUYA, Hideki
 • HANADA, Koji
 • ISHIBASHI, Kanji
 • ISHII, Takuo
 • ITO, Koichi
 • KANRI, Tomio
 • KATO, Motohiko
 • KAWAMOTO, Tatsuo
 • KUROSAKI, Norimasa
 • MIAKE, Kiyoshi
 • MICHI, Kenichi
 • MIYAKE, Yoichiro
 • MIYATAKE, Kokichi
 • MORIMOTO, Motoi
 • NAKAHARA, So
 • NOKUBI, Takashi
 • ODA, Yutaka
 • OGAWA, Tetsuji
 • OKUDA, Katsuji
 • OYAMA, Takashi
 • SAIRENJI, Eikou
 • SAITO, Tsuyoshi
 • SAKAI, Osamu
 • SETO, Kanichi
 • SUDA, Hideaki
 • SUMITOMO, Masahito
 • TAKAZOE, Ichiro
 • YAMADA, Yoshiaki
 • YANAGISAWA, Keiji
 • YOSHIDA, Takaichi
President
 • SEKIMOTO, Tsuneo
Vice-President
 • KASAI, Kazutaka
 • NISHIHARA, Tatsuji
Director
 • FUJII, Kazuyuki
 • KATAOKA, Ryuta
 • KAWAKAMI, Tomofumi
 • KAWANO, Fumiaki
 • KONOO, Tetsuro
 • KUWATA, Fumiyuki
 • MAEDA, Takeyasu
 • MATAKI, Shiro
 • MORIO, Ikuko
 • NAGASHIMA, Tadashi
 • NARA, Yoichiro
 • SATO, Yuji
 • SUGAYA, Akira
 • TAGUCHI, Norihiro
 • TORII, Yasuhiro
 • YAMAMOTO, Hitoshi
Auditor
 • HIRATA, Yukio
 • KAMIJO, Ryutaro

Committees

Permanent Committees

General Affairs Committee

Chairman : NARA, Yoichiro

President, Vice-President, Permanent Committees Chairman

Accounting Committee

Chairman : KAWANO, Fumiaki

President, Vice-President, Director of General Affair, Auditor

Organization Member Committee

Chairman : NISHIHARA, Tatsuji

Organization Member Representative, Director

Editorial Committee

Chairman : KUWATA, Fumiyuki

 • AKIYAMA, Hitoshi
 • FUJII, Noritaka
 • ITO, Takanori
 • MAKI, Kenshi
 • NUMABE, Yukihiro
 • OTOGOTO, Junichi
 • SAIGUSA, Tadashi
 • TORII, Yasuhiro

Committees

Educational Internationalization Promotion Committee

Chairman : MORIO, Ikuko

 • KONO, Hiroshi
 • MASUNO, Kazuya
 • SAITO, Isao
 • TSURUTA, Jun
 • UOSHIMA, Katsumi
Educational Skills Development Committee

Chairman : TAGUCHI, Norihiro

 • ITO, Takanori
 • MATAKI, Shiro
 • OKADA, Tomoo
 • SUZUKI, Kazuyoshi
 • TSURUTA, Jun
Educational Evaluation Committee

Chairman : FUJII, Kazuyuki

 • FUJII, Noritaka
 • MISHIMA, Kenji
 • SATO, Kazuro
 • SATO, Yoshiaki
 • SUGAYA, Akira
Undergraduate Education Committee

Chairman : YAMAMOTO, Hitoshi

 • HIRATSUKA, Koichi
 • KIKUCHI, Kenichiro
 • MATSUKA, Yoshizou
 • YAMAMOTO, Kazuyo
Postgraduate Education Committee

Chairman : KAWAKAMI, Tomofumi

 • HASEGAWA, Tokuji
 • HIGUCHI, Yoshinori
 • MIZUTANI, Masutaka
Ethics and Professionalism Education Committee

Chairman : KONOO, Tetsuro

 • ASANUMA, Naoki
 • HIRATA, Soichiro
 • HOSHINO, Yumi
 • KATAGI, Noriaki
 • NAGATANI, Yukiko
 • OZAKI, Tetsunori
 • SUMI, Tadateru
 • WADA, Naohisa
 • YAMAMOTO, Tatsuo
Public Relations Committee

Chairman : NAGASHIMA, Tadashi

 • ONO, Kazuhiro
 • YAMAMOTO, Kazuyo
 • YAMAMOTO, Matsuo
White Paper Preparation Committee

Chairman : SATO, Yuji

 • HIRATA, Soichiro
 • IGARASHI, Masaru
 • NAKAJIMA, Ichiro
 • NUMABE, Yukihiro
 • ONO, Kazuhiro
Regulations/Rules Formulation and Incorporation Review Committee

Chairman : MAEDA, Takeyasu

 • NISHIHARA, Tatsuji
 • SAITO, Takashi
Educational Research Committee

Chairman : TORII, Yasuhiro
Vice-Chairman : HASEGAWA, Tokuji

 • KONO, Hiroshi
 • MIZUTANI, Masutaka
 • OKA, Hiroko
 • TAGUCHI, Norihiro
 • YOSHIDA, Toshiko
Multidisciplinary Cooperation Education Committee

Chairman : KATAOKA, Ryuta

 • ASANUMA, Naoki
 • KOSHINO, Hisashi
 • KUBOKI, Takuo
 • KUDO, Yoshiyuki
 • SAWASE, Takashi
 • TSUTSUI, Mutsumi

Top of the page